KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN PLAKA TANIMA VE MODERNİZASYON EKİPMAN

943

KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN
PLAKA TANIMA VE MODERNİZASYON EKİPMAN
T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İçin Plaka Tanıma ve Modernizasyon Ekipman mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/279489
1-İdarenin
a) Adı : T.C KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
b) Adresi : Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020 Merkez/KÜTAHYA c) Telefon ve faks numarası : 2742713482 – 2742713480
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İçin Plaka Tanıma ve
Modernizasyon Ekipman
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Ekipman Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartna meden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kütahya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün belirlediği Eskişehir Yolu, Afyon Yolu, Tavşanlı Yolu üzerindeki noktalara kurulum yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip istekli, 15 gün içerisinde teknik şart namede belirtilen PTS noktalarına kurulumu tamamlayarak sistemi devreye alacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.06.2019 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulv. (e-tekliflerin açılacağı adres) No:111 KÜTAHYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: İstekliler, isteklinin durumuna göre imalatçı veya yetkili satıcı veya yetkili temsilci adına düzenlenmiş, teklif ettikleri cihazlardan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde belirtilen cihazlar için ilgili bakanlıktan alınan ihale tarihinde geçerliliğini yitirmemiş olan Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini/Belgelerini tekliflerinde sunacaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 17.06.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir