T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KURULMASI VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ

973

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KURULMASI VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ
1. Kurulum, teknik destek ve sözleşme ile ilgili tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere, Kütahya’da çalışan mevcut 287 adet ve ileride idare kararına istinaden çalıştırılabilecek olan tüm toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi ve bu sistemde olması gereken teknik yeterlilik şartları ile sistemden beklenen işletme fonksiyonlarının kurulması ve teknik destek sağlaması işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2. İhale Tarihi / Günü / Saati: 27 Şubat 2020 / Perşembe / 14:00
3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
4. Pazarlık Süreci:
4.1. İhale günü talipli çıkmaması durumunda kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.
5. İşin Süresi:
5.1. 5+3 yıllığına yapılacaktır. (Açıklama İdari şartnamede yazılıdır.)
6. Muhammen Bedel / Geçici Teminat Bedelleri:
6.1. Muhammen Bedel: 1.700.000,00 TL + KDV (%3,30 + KDV orana tekabül etmektedir.)
6.2. Geçici Teminat Bedeli: 255.000,00 TL (5 yıllık karşılığı)
7. İhalenin Yapılış Tarzı:
7.1. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 37’nci maddede yazılı olan Kapalı Teklif Usulü yapılacak, muhammen bedel olarak yazılı olan %3,30 oranından aşağı olacak şekilde % + KDV olacak şekilde Kapalı Eksiltme olarak gerçekleştirilecek olup; en düşük teklifi verene ihale edilecektir.
8. Ödeme Şekli ve Şartları:
8.1. İdari şartnamede yazılıdır.
9. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
9.1. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,
9.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası,
9.2.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)
9.2.2. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)
9.2.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
9.3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
9.4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren ticaret sicil gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge.
9.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
9.6. İstekli; Türkiye’de toplu taşıma işletmeciliğinde en az 1 (bir) Şehir Belediyesi’nde elektronik ücret toplama sisteminin işletmenliğini yapmış olmalıdır. İstekli teklifinde, ihale tarihinden önce ilgili belediyeler veya bağlı iştirakleri tarafından düzenlenmiş iş yaptığına dair belgeleri, referans listesi ile beraber tekliflerinde verecektir.
9.7. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yasaklı olanlar ihaleye
katılamazlar.
9.8. İstekli, bağlı bulunduğu vergi dairesinden ihale gününden en fazla 1 (bir) ay öncesindeki bir tarihte alınmış vergi borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.
9.9. İstekli Sosyal Güvenlik Kurumumdan ihale gününden en fazla 1 (bir) ay öncesindeki bir tarihte alınmış prim borcu bulunmadığını belirtir belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.
9.10. Bu şartnamenin 6. Maddesindeki şartlardaki geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verecektir.
9.11. İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde ortakların belirtildiği ortak girişim beyannamesini verecektir.
9.12. İstekliler, teklif ettikleri validatör cihazına ait sertifikaları teklifleri ile birlikte sunacaktır.
9.13. İstekliler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 18001 OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, sertifikalarını teklifleri ile birlikte sunacaktır.
9.14. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:
9.14.1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan.
9.14.2. İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme İdaresi altında bulunan.
9.14.3. Mevzuat hükümleri uyarınca ihaleye girmesine engel teşkil eden sosyal güvenlik prim borcu olan,
9.14.4. Mevzuat hükümleri uyarınca ihaleye girmesine engel teşkil eden vergi borcu olan,
9.14.5. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
9.14.6. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
9.14.7. Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
9.14.8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan ve yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
9.15. Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:
İhaleyi yapan idarenin;
9.15.1. İta amirleri,
9.15.2. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
9.15.3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sihri
hısımları,
9.15.4. (Değişik: 2/3/1984 – 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)
9.15.5. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
9.16. İstekli tarafından her ne suretle olursa olsun, gerçeğe aykırı bilgi ya da bilgileri içeren ya da yetkisiz kurum ve kuruluşlardan alınmış veya yetkili imza sahiplerince düzenlenmemiş belge sunulması durumunda, istekli ihale dışı bırakılarak teminatları gelir kaydedilir.
9.17. Bu şartnamenin 7. Maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini, İhale dosyasına ekleyecektir.
10. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler ve ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde yapılacaktır.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ – 22.02.2020 – İTB:……
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir