İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

943

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1. Belediyemize tahditli aşağıdaki listede belirtilen -8- adet ticari “S” otobüs plakasının satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati : 18.Haziran.2019 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu K:2
2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :
2.1. Peşin Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
2.2. Vadeli Ödemelerde : İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.
3. K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :
3.1. Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.
4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :
4.1.Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4.2.Adli makamlardan alınmış (son 3 ay) Sabıka Kaydı,
4.3. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
4.4.Noter tasdikli imza sirküsü (İstekli şirket ise istenilecektir.)
4.5. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
4.6.SGK ve Vergi Dairesi’nden vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,
4.7. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
4.8.İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
4.9.Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
4.10.2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
4.11.Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).
• İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.
“S” O T O B Ü S P L A K A L A R I
Sıra No Plaka Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Saati
1 43 S 0522 55.000,00 TL + KDV 1.650,00 TL 14:00
2 43 S 0528 55.000,00 TL + KDV 1.650,00 TL 14:03
3 43 S 0531 55.000,00 TL + KDV 1.650,00 TL 14:06
4 43 S 0536 55.000,00 TL + KDV 1.650,00 TL 14:09
5 43 S 0537 55.000,00 TL + KDV 1.650,00 TL 14:12
6 43 S 0538 55.000,00 TL + KDV 1.650,00 TL 14:15
7 43 S 0539 55.000,00 TL + KDV 1.650,00 TL 14:18
8 43 S 0541 55.000,00 TL + KDV 1.650,00 TL 14:21
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası 2. Kat) müracaatları ilan olunur.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 13.06.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir