İHALE İLANI 3 KALEM KIRMIZI ET VE 2 KALEM TAVUK ETİ SGK KÜTAHYA İL MÜDÜRLÜĞÜ

901

İHALE İLANI
3 KALEM KIRMIZI ET VE 2 KALEM TAVUK ETİ
SGK KÜTAHYA İL MÜDÜRLÜĞÜ
3 Kalem Kırmızı Et ve 2 Kalem Tavuk Eti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/604668
1-İdarenin
a) Adresi : ZİRAAT MAH.FATİN RÜŞTÜ ZORLU CAD.NO:1 KÜTAHYA 43020 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742236360 – 2742230203
c) Elektronik Posta Adresi : kutahyasgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dana Kemikli Kısa But(Dananın Arka Kısa Kesim Budu): 1800 kg, Dana Ciğer: 200,00 Kg, Sucuk: 100,00 Kg, Derisiz Piliç Bonfile: 600,00 Kg, Tavuk Kalçalı But: 800,00 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ziraat Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi No:1 KÜTAHYA adresindeki İl Müdürlüğü mutfağına yapılacaktır
c) Teslim tarihi : İdarenin haftalık yemek listesine göre İl Müdürlüğü Yemekhane Mutfağını teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 6.Kat Toplantı Salonu Ziraat Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi No:1 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 06.12.2018 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, İşletme tesislerine ait ( perakende satış yapıyorlar ise satış yerine ait) İşletme Onay Belgesinin aslı veya noter onaylı suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kurumumuzun Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası nezdindeki MOSİP tahsilat diğer tahsilatlar beyan usulü, tahsilat tipi olarak Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü saymanlık hesabına Doküman bedeli yatırıldıktan sonra, ihale dokümanının görülebileceği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası 3.kat Destek Hizmetleri Servisi Ziraat Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi No:1 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 28.11.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir