İHALE İLANI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

1135

İHALE İLANI
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen ihale Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
1.İdarenin;
a)Adresi : TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA
b) Telefon Numarası : 0 (274) 614 10 07
c) Faks Numarası : 0 (274) 614 59 94-95
d) Elektronik Posta Adresi: glisatinalma@gli.gov.tr
2. İhale Konusu Hizmetin;
a) Niteliği ve Türü b) Bulunduğu Yer c) İşin Süresi
Yoncalı Eğitim ve Dinlenme \ Tesislerinin Yoncalı Mah. Zaptiye Sok. 5 YIL
Kiraya Verilmesi İşi DOSYA NO: GLİ/2018- 807 No:7 Yoncalı / Kütahya
3. İhalenin;
a) Konusu b) Tarihi ve Günü c) Saati d) Son Teklif e) Doküman Bedeli
Verme Saati (KDV Dahil)
Yoncalı Eğitim ve Dinlenme 19.12.2018 Çarşamba 10.00 10.00 Bedelsiz
Tesislerinin Kiraya Verilmesi İşi
DOSYA NO: GLİ/2018- 807
f) İhalenin Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü İhale Salonu (Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA)
g) İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.
h) İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat kira sözleşme.
4. ihale Dokümanının Görülmesi:
a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedelsiz olarak almalan zorunludur.
b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler:
G.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. No:22 ( Satınalma Şube Müdürlüğü) Tavşanlı/KÜTAHYA
5- Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA” adresi Muhaberat Servisi (Gelen Evrak Servisi)’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
6- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
7- Tahmin edilen muammel bedel yıllık 28.500,00 TL olup, beş yıl için bu bedel 142.500,00 TL’dir. İsteklilerce teklif edilecek olan yıllık kira bedeli tahmin edilen yıllık kira bedelinin altında olamaz. Tahmin edilen yıllık kira bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
Teminat mektupları dışındaki teminatların, GLİ Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845; hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
10- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
11- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri ekinde idareye sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
b) Gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı sureti,
c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı vekaletname,
d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususların tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat,
h) Şartname ekinde yer alan (EK 1) Birim Fiyat Teklif Mektubu ve eki Birim Fiyat Teklif Cetveli
i) İhale dokümanının alındığına dair belge
İlgilenenlere duyurulur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 22.11.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir