KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1024

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında ruhsat verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.
Şartnameler mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ya da Yazı İşleri Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 100 TL karşılığında alınabilir.
1)
İLİ İLÇESİ KÖYÜ ALANI MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE ARAMA
(Hektar) BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ RUHSAT
(TL+KDV) (TL-% 3) SÜRESİ
Kütahya Altıntaş – 4145,50 95.000,00 2.850,00 02.08.2018 14:00 3 YIL
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: K24al
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Sağa (Y) 0242200 0250200 0250300 0242900
Yukarı (X) 4317400 4318300 4312700 4312300
2)
İLİ İLÇESİ KÖYÜ ALANI MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE ARAMA
(Hektar) BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ RUHSAT
(TL+KDV) (TL-%3) SÜRESİ
Kütahya Altıntaş Gecek,Çayırbaşı 4957,05 112.000,00 3.360,00 02.08.2018 14:02 3 YIL
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: J24d1,J24d2,J24d3,J24d4
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7. NOKTA
Sağa (Y) 0244438 0253000 0252936 0249500 0249500 0245000 0242352
Yukarı (X) 4338204 4331000 4328940 4329000 4330000 4330000 4336867
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
Gerçek Kişiler;
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa c-posta adresi.
d) Onaylı İmza Sirküleri.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.
h) İhale dokümanının alındığına dair 100,-TL’lik banka makbuzu.
Tüzel Kişiler;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kayraklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.
c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).
d) İhaleye tüzel kişilik adına vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.
g) İhale dokümanının alındığına dair 100,-TL’lik makbuz.
İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 14:00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
İlan olunur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 21.07.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir