İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

958

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen konak ve arsaların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati : 26.Temmuz.2018 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde
İhale günü satılmayan taşınmazların, Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15. maddesinin ‘d’ bendi “Konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri, Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa sunulan konut ve işyerine alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan konut ve işyerlerinin fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenir.” gereğince 31.12.2018 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesi gerçekleştirilecektir.
İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat:5

2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

2.1. Peşin Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
2.2. Vadeli Ödemelerde : İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.
Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.
3. K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :
3.1. Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.
3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği tüm taşınmaz satışları KDV’ den muaftır.
4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :
4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).
• İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale günü saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.
S.N. Mahalle Mevkii Ada / Niteliği İmar Yüzölçümüm² Muhammen Geçici İhale
Parsel Durumu Bedel Teminat Saati
1 Mecidiye Mecidiye Mh. 25 / 107 Konak – 513,50 900.000,00 TL 27.000,00 TL 14:00
Bandım Sk.
Keler Konağı
2 Bölcek Tavşanlı 3927 / 1 Arsa Ticaret 1.849,40 925.000,00 TL 27.750,00 TL 14:03
Yolu Üzeri Alanı 2 Kat
Ticaret
Borsası
Yanı
3 Evliya Okmeydanı 704 / 4 Arsa Bitişik 135,64 95.000,00 TL 2.850,00 TL 14:06
Çelebi Mh.Şair Ali Nizam
Pesendi Cd. 3 Kat
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale
Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 21.07.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir