DPU YEMEKHANESİ İÇİN KURU GIDA, SEBZE-MEYVE, SÜT ÜRÜNLERİ, BALIK, EKMEK VE SU ALIMI

1180

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DPU yemekhanesi için kuru gıda, sebze-meyve, süt ürünleri, balık, ekmek ve su alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/578318
1-İdarenin
a) Adresi : Tavşanlı Yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742652031 – 2742652077
c) Elektronik Posta Adresi : ihalebilgi@dpu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dumlupınar Üniversitesi personel yemekhanesi için; kuru gıda, süt ürünleri, sebze-meyve, dondurulmuş gıda, balık, ekmek ve su
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Dumlupınar Üniversitesi Bedesten yemekhanesi
c) Teslim tarihi : Eğer sözleşme 01.01.2018 tarihinden önce imzalanmış olursa 01.01.2018 tarihi itibari ile işe başlanacak, sözleşme 01.01.2018 tarihinden daha ileri bir tarihte imzalanırsa, imzalandığı gün itibari ile işe başlanacaktır. İdarenin ihtiyacına göre partiler halinde peyderpey teslim edilecektir. Sipariş, teslim tarihinden en az 3(üç) iş günü öncesinden idare tarafından yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici 3. günün sonunda istenilen malzemeleri teslim etmek zorundadır. Kesinlikle toplu alım yapılmayacaktır. Üniversitemize ait yemekhanenin deposunun yetersiz olması sebebiyle belirli sürede yetecek kadar malzeme sipariş edilecektir. Bu süre Süt ürünleri ve Ekmek hariç ortalama 2 (iki) haftalık bir süredir. Bazı ürünlerin tesliminde gün verilmesi durumunda, bu gün 3(üç) iş gününden fazla olacak ve yüklenici tarafından sadece belirtilen günde mutlaka teslimatı yapılacaktır. Miktar ne olursa olsun, Üniversitenin aracı tarafından ürünlerin alımı yapılmayacak- tır. Teslimatlar Cumartesi-Pazar ya da diğer resmi tatil günlerinde yapılmayacaktır. İş günlerinde ise mesai saatleri içinde teslimat yapılacaktır. Yanlış gelen, eksik gönderilen malzemelerden firmalar sorumlu olacaktır ve ekstra nakliye masrafları firmaya ait olacaktır. Ancak idareden kaynaklı bir hata olması durumunda, malzemelerin firmanın deposundan teslim alınması Üniversitenin kendi aracı ile yapılacaktır. Acil durumlarda idare tarafından daha kısa süreli malzeme teslimatı istenebilir. Bu gibi durumlarda firmanın teslim zorunluluğu bulunmamaktadır ancak karışılıklı iyi niyet çerçevesinde teslimat kendi takdirlerinde olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DPÜ İdari ve Mali İşler D. Bşk. Tavşanlı Yolu 10 Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez /KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 12.12.2017 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dumlupınar Üni. İdari ve Mali İşler D. Bşk. Satınalma Şb. Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 35 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini DPÜ Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı hesabı T.C. Ziraat Bankası KÜTAHYA şubesi IBAN TR790001000179350642645001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DPÜ İdari ve Mali İşler D. Bşk. Tavşanlı Yolu 10 Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez /KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 16.11.2017




Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir