TEMİZLİK MALZEMELERİ VE SARF MALZEMELERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KAĞIT ÜRÜNLERİ VE HAVUZ KİMYASALLARI SATIN ALINACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

1056

TEMİZLİK MALZEMELERİ VE SARF MALZEMELERİ
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KAĞIT ÜRÜNLERİ VE HAVUZ
KİMYASALLARI SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İKTİSADİ İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMELERİ ve SARF MALZEMELERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KAĞIT ÜRÜNLERİ ve HAVUZ KİMYASALLARI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/205708
1-İdarenin
a) Adı : KÜTAHYA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT İHALE SERVİSİ 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 02742236641 – 2742236651
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : İKTİSADİ İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMELERİ ve SARF MALZEMELERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KAĞIT ÜRÜNLERİ ve HAVUZ KİMYASALLARI ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 17.990 litre/kilogram temizlik ürünleri, 299.320 adet/kilogram temizlik malzemeleri ve sarf malzeme, 16.700 paket / rulo kağıt ürünleri, 18.450 litre havuz kimyasalları alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi 365 gün olup idarenin isteği doğrultusunda peyderpey İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Siparişler ihtiyaç doğrultusunda verilecek, siparişin verildiği gün yükleniciye tebliğ sayılarak en geç 24 saat içerisinde müdürlüğümüz deposuna mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.05.2019 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT İHALE SERVİSİ KÜTAHYA BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA/MERKEZ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1. en avantajlı teklif sahibi ve 2. en avantajlı teklif sahibi istekliler teklif ettikleri malzemelerin numunelerini sözleşme imzalamadan önce idareye teslim edeceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ15.05.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir