İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1209
İLAN
T.C.  KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.

 • Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen İmar Planlarına göre -61- adet işyeri ve -1- adet arsanın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile,
 • Ve yine mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen İmar Planına göre -1- adet depolu işyerinin (listede 63 sıra nolu)  satılması işi2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ile ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati

:

26.Mart.2019  /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

* İhale günü satılmayan İŞYERLERİNİN; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15. maddesinin ‘d’ bendi “Konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri, Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa sunulan konut ve işyerine alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan konut ve işyerlerinin fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenir.” gereğince 31.12.2019 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

* İhale günü ARSAYA talipli çıkmaması durumunda, kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Yeni Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
 2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :
2.1.         Peşin Ödemelerde : İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
2.2.         Vadeli Ödemelerde : Ø  İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise   -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

 

Ø  Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.

 

3. K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR, İMAR DURUMU VS. HK. : 

3.1.          

Ø Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

Ø 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği tüm taşınmaz satışları KDV’ den muaftır.

3.2.          

Ø  İşyerleri Mevkii      :  Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Eski Belediye Hizmet Binası – Çiniciler Çarşısı 1. Çarşı

Ø Arsa Mevkii             :  Eskişehir Yolu Üzeri Yıldız Entegre Fabrikası Karşısı

Ø Arsa İmar Durumu :  Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Tesisleri – Ticari Tesisler

                                     Hmaks=8.00 m (2 Kat) E=0.60

4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

 1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
 3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
 4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
 5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
 6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
 7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).
 • İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.
 • Kapalı Teklif Usulü İhale (Listede 63 sıra nolu taşınmaz);
İstekliler 26.Mart.2019 tarihinde saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecektir. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

S.N

Cinsi

Mahalle

Ada

Parsel

Kat

Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

İşyeri

Alipaşa

48

4

1

1

58,91

412.370,00 TL

12.372,00 TL

14:00

2

İşyeri

Alipaşa

48

4

1

2

50,38

327.470,00 TL

9.825,00 TL

14:01

3

İşyeri

Alipaşa

48

4

1

3

76,37

420.035,00 TL

12.602,00 TL

14:02

4

İşyeri

Alipaşa

48

4

1

4

46,06

299.390,00 TL

8.982,00 TL

14:03

5

İşyeri

Alipaşa

48

4

1

5

39,57

257.205,00 TL

7.720,00 TL

14:04

6

İşyeri

Alipaşa

48

4

1

6

35,81

107.430,00 TL

3.225,00 TL

14:05

7

İşyeri

Alipaşa

48

4

2

7

58,91

382.915,00 TL

11.490,00 TL

14:06

8

İşyeri

Alipaşa

48

4

2

8

50,38

302.280,00 TL

9.070,00 TL

14:07

9

İşyeri

Alipaşa

48

4

2

9

76,37

420.035,00 TL

12.602,00 TL

14:08

10

İşyeri

Alipaşa

48

4

2

10

46,06

276.360,00 TL

8.291,00 TL

14:09

11

İşyeri

Alipaşa

48

4

2

11

39,57

237.420,00 TL

7.125,00 TL

14:10

12

İşyeri

Alipaşa

48

4

2

12

46,93

164.255,00 TL

4.930,00 TL

14:11

13

İşyeri

Alipaşa

48

4

2

13

48,21

265.155,00 TL

7.955,00 TL

14:12

14

İşyeri

Alipaşa

48

4

2

14

55,86

307.230,00 TL

9.220,00 TL

14:13

15

İşyeri

Alipaşa

48

4

3

15

58,91

353.460,00 TL

10.605,00 TL

14:14

16

İşyeri

Alipaşa

48

4

3

16

50,38

277.090,00 TL

8.315,00 TL

14:15

17

İşyeri

Alipaşa

48

4

3

17

76,37

420.035,00 TL

12.602,00 TL

14:16

18

İşyeri

Alipaşa

48

4

3

18

46,06

253.330,00 TL

7.600,00 TL

14:17

19

İşyeri

Alipaşa

48

4

3

19

39,57

217.635,00 TL

6.530,00 TL

14:18

20

İşyeri

Alipaşa

48

4

3

20

46,93

164.255,00 TL

4.930,00 TL

14:19

21

İşyeri

Alipaşa

48

4

3

21

48,21

265.155,00 TL

7.955,00 TL

14:20

22

İşyeri

Alipaşa

48

4

3

22

55,86

307.230,00 TL

9.220,00 TL

14:21

23

İşyeri

Alipaşa

48

4

4

23

58,91

324.005,00 TL

9.721,00 TL

14:22

24

İşyeri

Alipaşa

48

4

4

24

50,38

251.900,00 TL

7.560,00 TL

14:23

25

İşyeri

Alipaşa

48

4

4

25

76,37

343.665,00 TL

10.310,00 TL

14:24

26

İşyeri

Alipaşa

48

4

4

26

46,06

230.300,00 TL

6.910,00 TL

14:25

27

İşyeri

Alipaşa

48

4

4

27

39,57

197.850,00 TL

5.940,00 TL

14:26

28

İşyeri

Alipaşa

48

4

4

28

46,93

164.255,00 TL

4.930,00 TL

14:27

29

İşyeri

Alipaşa

48

4

4

29

48,21

216.945,00 TL

6.510,00 TL

14:28

30

İşyeri

Alipaşa

48

4

4

30

55,86

251.370,00 TL

7.545,00 TL

14:29

31

İşyeri

Alipaşa

48

4

5

31

58,91

324.005,00 TL

9.721,00 TL

14:30

32

İşyeri

Alipaşa

48

4

5

32

50,38

251.900,00 TL

7.560,00 TL

14:31

33

İşyeri

Alipaşa

48

4

5

33

76,37

343.665,00 TL

10.310,00 TL

14:32

34

İşyeri

Alipaşa

48

4

5

34

46,06

230.300,00 TL

6.910,00 TL

14:33

35

İşyeri

Alipaşa

48

4

5

35

81,84

368.280,00 TL

11.100,00 TL

14:34

36

İşyeri

Alipaşa

48

4

5

36

46,93

234.650,00 TL

7.050,00 TL

14:35

37

İşyeri

Alipaşa

48

4

5

37

48,21

192.840,00 TL

5.790,00 TL

14:36

38

İşyeri

Alipaşa

48

4

5

38

55,86

251.370,00 TL

7.545,00 TL

14:37

39

İşyeri

Alipaşa

48

4

6

39

58,91

324.005,00 TL

9.725,00 TL

14:38

40

İşyeri

Alipaşa

48

4

6

40

86,92

391.140,00 TL

11.735,00 TL

14:39

41

İşyeri

Alipaşa

48

4

6

41

76,37

381.850,00 TL

11.460,00 TL

14:40

42

İşyeri

Alipaşa

48

4

6

42

46,06

230.300,00 TL

6.910,00 TL

14:41

43

İşyeri

Alipaşa

48

4

6

43

39,57

197.850,00 TL

5.940,00 TL

14:42

44

İşyeri

Alipaşa

48

4

6

44

53,27

213.080,00 TL

6.395,00 TL

14:43

45

İşyeri

Alipaşa

48

4

6

45

42,25

190.125,00 TL

5.705,00 TL

14:44

46

İşyeri

Alipaşa

48

4

6

46

47,61

214.245,00 TL

6.430,00 TL

14:45

47

İşyeri

Alipaşa

48

4

7

47

58,91

324.005,00 TL

9720,15 TL

14:46

48

İşyeri

Alipaşa

48

4

7

48

50,36

251.800,00 TL

7.560,00 TL

14:47

49

İşyeri

Alipaşa

48

4

7

49

76,37

343.665,00 TL

10.310,00 TL

14:48

50

İşyeri

Alipaşa

48

4

7

50

46,06

230.300,00 TL

6.910,00 TL

14:49

51

İşyeri

Alipaşa

48

4

7

51

39,57

197.850,00 TL

5.940,00 TL

14:50

52

İşyeri

Alipaşa

48

4

7

52

46,93

187.720,00 TL

5.635,00 TL

14:51

53

İşyeri

Alipaşa

48

4

7

53

42,25

190.125,00 TL

5.705,00 TL

14:52

54

İşyeri

Alipaşa

48

4

7

54

47,61

214.245,00 TL

6.430,00 TL

14:53

55

İşyeri

Alipaşa

48

4

8

55

84,87

381.915,00 TL

11.460,00 TL

14:54

56

İşyeri

Alipaşa

48

4

8

56

109,86

659.160,00 TL

19.780,00 TL

14:55

57

İşyeri

Alipaşa

48

4

8

57

87,79

482.845,00 TL

14.490,00 TL

14:56

58

İşyeri

Alipaşa

48

4

8

58

52,43

209.720,00 TL

6.295,00 TL

14:57

59

İşyeri

Alipaşa

48

4

8

59

91,33

410.985,00 TL

12.330,00 TL

14:58

60

İşyeri

Y.Beyazıt

2583

8

Z

113

128,00

370.000,00 TL

11.100,00 TL

14:59

61

İşyeri

Y.Beyazıt

2583

8

Z

130

25,00

90.000,00 TL

2.700,00 TL

15:00

62

Arsa

Bosna-ı Cedit

738

3.090,66

1.777.130,00 TL

53.320,00 TL

15:01

63

Depolu İşyeri

Alipaşa

48

4

Z

60

Bodrum

533,18 /

488,50

3.909.490,00 TL

117.590,00 TL

15:02

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Yeni Belediye Hizmet Binası 2.Kat) müracaatları ilan olunur.
         EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 21.03.2019Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir