İHALE İLANI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

1106

İHALE İLANI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ
Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan Dumlupınar Şehitliği sınırları içerisindeki “Yöresel Ürün Satış Standı İşlemeciliği ve Çevre Temizliği işinin” şartname ve sözleşmesinde belirtilen şartlarda muhammen bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi uyarınca “ Kapalı Teklif” usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte ihale edilecektir.
1. İhale Konusu Yerin:
a) İli/İlçesi : Dumlupınar/KÜTAHYA
b) Yeri : Dumlupınar Şehitliği / Dumlupınar
c) Niteliği : Yöresel Ürün Satış Standı İşletmeciliği ve Çevre Temizliği İşi
d) 2019 Yılı Muhammen Bedeli : 1750,00 TL
e) İhale Süresi : 5 Yıl
f) Geçici Teminat %10 : 175,00 TL
g) Kesin Teminat : İhale bedelinin % 6’sıdır.
h) Depozito Miktarı : İhale bedelinin %25’idir.
i) İhalenin Yeri : Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi Zafer Mah. Mehmet Dumlu Caddesi. Dumlupınar / KÜTAHYA
j) Tarihi-Saati : 22/02/2019, Cuma günü, saat 15:00
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de
kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2. Kanuni ikametgah sahibi olmak.
3. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
4. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden
muaftır) isteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticari Sicil durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
5. İş deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 5 (beş) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek: (Büfe, kantin, Restorant, Kafeterya v.b. işletmeciliği)
-İş deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
-İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.
b) En son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu. ( Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenilecektir.)
6. İmza sirküleri vermek.
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirklerini ermek.
8. İsteklilerin ortak girişim olması hainde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi (EK-II) ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
9. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (Kamu Tüzel Kişilikler bu madde hükmünden muaftır)
10. İhale ilanının ilk ilan tarihinden itibaren alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığında dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikler bu madde hükmünden muaftır)
11. İhale ilanının ilk ilan tarihinden itibaren alınmış Sosyal Güvenlik urumu (SGK) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikler bu madde hükmünden muaftır)
12. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) v istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
13. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.
14. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
15. Teklif mektubu, (Ek:III) bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf kapatıldıktan sonra zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Ön yüzüne “Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına” yazılacaktır. Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Rakam ile yazı arasında uyuşmazlık olması, üzerinde kazıntı, silinti veya düzelte bulunması durumunda teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
16. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 22/02/2019 Cuma Günü saat 15:00’a kadar Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi Zafer Mah. Mehmet Dumlu Caddesi Dumlupınar/KÜTAHYA adresinde ikamet eden Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığa ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
17. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
a) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belgeler, geçerli olarak kabul edilmeyecektir.
18. İhale ve sözleşme ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları, noter masrafları ve benzeri giderler ihaleyi kazanan işletmeciye aittir.
19. İhale belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.
20. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TRY’yi Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü Döner Sermaye Ziraat Bankası Hesabına olan TR52 0001 0020 6769 2013 2150 02 iban numaralı hesabına yatırarak yatırdıkları Makbuzu Müdürlüğümüze ibrazı karşılığında Burmalı Mahallesi İnhisar Yokuşu No.4 Merkez AFYONKARAHİSAR adresinden satın alabilirler.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 16.02.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir