ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

971

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Riskli Alan Dönüşüm Projesi Kapsamında Bulunan Konutlara Ait “Uygulama Projeleri, Parsel Bazında Zemin Etüdü ve İhale Dokümanı Hazırlanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/638502
1-İdarenin
a) Adresi : Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93 43030 MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 274 223 60 75 – 274 223 60 79
c) Elektronik Posta Adresi : kutahya@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Proje (Danışmanlık) Hizmeti Alım İşi “Mimari Uygulama Projeleri, Mühendislik Hizmetleri Projeleri ( Statik, Elektrik, Mekanik ), Çevre Düzenleme (Peyzaj) Projesi, Parsel Bazında Zemin ve Temel Etüd Raporları ile İhale Dokümanı Hazırlanması”, 1 Adet.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Pazarlar / Kütahya
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 240(iki yüz kırk) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü – Toplantı Salonu (Misafirhane) (2. Kat) – Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93 Merkez / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 10.01.2019 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ”‘de yer alan B-III (Bina İşleri) Grubu betonarme yapılara ait uygulama projesi hazırlamış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman bedeli Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü – İhale Servisi- Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93 KÜTAHYA adresinden temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü – Evrak Kayıt Bürosu (1. Kat) – Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 20.12.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir