İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1253

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1) Belediyemizce tahsisi yapılacak olan aşağıdaki listede yazılı -2- adet “T” taksi plakalarının satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati : 07.Ağustos.20181 Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K:5
2) ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :
a) Peşin ödemelerde : İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
b) Vadeli Ödemelerde : İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.
3) K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :
Peşinatlar ile birlikte, KDV ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.
4) İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
a. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b. Adli Makamlardan alınmış ihale ilan tarihinden sonra alınmış Sabıka Kaydı,
c. Son altı ay içinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,
d. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
e. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
f. SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,
g. Belediyeye borcu bulunmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
h. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri (2018 yılı),Ticaret ve Sicil Gazetesi, Ticaret ve Sanayi Odası Üye Kaydı,
i. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
j. Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı.
İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30′ a kadar Yazı işleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.
“T” TAKSİ PLAKALARI
S. Plaka Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Saati
1 43 T 0165 100.000,00 TL + KDV 3.000,00 TL 14:00
2 43 T 0168 100.000,00 TL + KDV 3.000,00 TL 14:03
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 28.07.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir