KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:

1003

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kum ocağının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.
3213 Sayılı Maden Kanununun 16. maddesi ve Maden Kanunun 1(a) Grubu Madenleri Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 1(a) Grubu Maden (Kum-Çakıl-Ariyet) ocağının kiralanarak ruhsatlandırılmasıdır.
İli : KÜTAHYA
İlçesi :GEDİZ
Köyü : Göynükören
Kaynağın Cinsi :1(a) Grubu Maden
Alanı (hektar) : 3,9Hektar
Paftalar :K22B2
Alan Koordinatları:
2- İhale Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümenin huzurunda 21. 06. 2018 tarihinde saat 14:00’de yapılacaktır.
3- İhale İdari şartnamesi 150,00TL’dir. Kütahya İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai saatleri içinde temin edilebilir.
4-1(a) Grubu Maden (kum-Çakıl) ocağının Muhammen bedeli : 152.000 TL + KDV olup, geçici teminatı 4.560 TL’dir.
5- İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
Gerçek Kişiler;
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti
b) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir vergi levhası
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,
d) Onaylı İmza Sirküleri
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.
Tüzel Kişiler;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti
c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
e) Vekâleten ya da temsilen ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.
g) Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)
6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 11.06.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir