KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:

1274

Mülkiyeti İdaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazın şartnamesinde belirtilen esaslara göre 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhaleye 21/12/2017 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
İLİ İLÇESİ YERİ CİNSİ MUHAMMEN GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE GÜN VE BEDELİ (AYLIK) TEMİNATI BEDELİ SAATİ Kütahya Merkez Pirler Mah. Kurular(Mavi) Konağı 1.365,00 TL+KDV 4.000,00 TL 100,00 TL 21/12/2017- 14:00
3- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler, A) Geçici teminatı ve şartname bedelini yatırmış olmak

1 – Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olacaktır.
2 – Geçici teminat bedelinin ve şartname bedelinin(şartname bedeli mutlaka nakit olarak ve ayrı makbuz alınarak yatırılacaktır) yatırıldığına dair makbuzlar (Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına veya T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 iban nolu hesabına yatırılacaktır).

B – Gerçek Kişiler; a) Kanuni İkametgah belgesi,

b) Tebligat adresi (Türkiye) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu, e) Vekaleten katılıyor ise noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

f) Her sayfası imzalanmış şartname,

C- İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde; a) Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanını gösterir belge ile başvurmaları gerekmektedir,

b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,

c) Her sayfası imzalanmış şartname,

D- Ortaklık Olması Halinde;

a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi. b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu, c) Her sayfası imzalanmış şartname, E) İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretini ibrazı.

c) Yetki belgesi.

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,

e) Her sayfası imzalanmış şartname,

4- Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5- İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 21/12/2017 Perşembe günü saat 14:00′ a kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. 6- Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. 7- İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur.

8- Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İlan Olunur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 11.12.2017
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir