1444

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kum ocağının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.
3213 Sayılı Maden Kanununun 16. maddesi ve Maden Kanunun 1(a) Grubu Madenleri Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 1(a) Grubu Maden (Kum-Çakıl-Ariyet) ocağının ruhsatlandırılmasıdır.
İli : KÜTAHYA
İlçesi : Simav
Köyü : Kalkan
Kaynağın Cinsi :1(a) Grubu Maden
Alanı (hektar) : 2,1 Hektar
Paftalar : J22D4
Alan Koordinatları:
1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta
Sağa ? 678175 678225 678224 678215 678222 678345 678398
Yukarı(X) 4328749 4328762 4328748 4328714 4328690 4328632 4328660
8. Nokta 9. Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta
Sağa ? 678426 678404 678329 678301 678303 678294 678281
Yukarı(X) 4328638 4328561 4328577 4328581 4328564 4328557 4328562
15.Nokta 16.Nokta 17.Nokta 18.Nokta 19.Nokta
Sağa ? 678280 678201 678240 678197 678161
Yukarı(X) 4328579 4328568 4328635 4328660 4328714
2- İhale Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümenin huzurunda
28/ 09 / 2017 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.
3- İhale İdari şartnamesi 150,00TL’dir. Kütahya İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde mesai saatleri içinde temin edilebilir.
4-1(a) Grubu Maden (kum-Çakıl) ocağının Muhammen bedeli : 105.000,00 TL + KDV olup, geçici teminatı 3.150,00 TL’dir.
5- İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
Gerçek Kişiler;
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti
b) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,
d) Onaylı İmza Sirküleri
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) (şartname bedel makbuzu)
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.
Tüzel Kişiler;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti
c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı)
d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
e) Vekâleten ya da temsilen ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.
g) Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte) (şartname bedel makbuzu)
6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 18.09.2017
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir