TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

1584

KÜTAHYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

Temizlik malzemesi alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/291285
1-İdarenin
a) Adresi : Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742230232 – 2742250084
c) Elektronik Posta Adresi : kutahya@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 88 kalem temizlik malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı KÜTAHYA), Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü (Hamidiye Mah.Sazak Mevkii KÜTAHYA), Kütahya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü(Vefa Mah.Şehit Albay Nazım Bey Cad.Polisevi Yanı KÜTAHYA), Kütahya Kadın Konukevi Müdürlüğü (Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı KÜTAHYA), Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (Özyurt Mah. Demirel Cad. No:8 Gediz/KÜTAHYA), Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesi No:23 Tavşanlı/KÜTAHYA)
c) Teslim tarihi : Malzemeler, sözleşme imzalanmasını takip eden 30(otuz) iş günü içinde teknik şartnamedeki ihtiyaç listesine göre kuruluşlara bir defada teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı Merkez/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 21.06.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’ne ihale kayıt numarası ile doküman bedeli yatırıldıktan sonra Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı KÜTAHYA adresinden alınabilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı Merkez/KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 14.06.2017
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir