KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ VE KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ VE BAĞLI TÜM İŞYERLERİNDE PERSONELE VERİLMESİ GEREKEN KISMİ ZAMANLI İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

755

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ VE KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ VE BAĞLI TÜM İŞYERLERİNDE PERSONELE VERİLMESİ GEREKEN KISMİ ZAMANLI İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Merkezi ve Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü merkezi ve bağlı tüm işyerlerinde personele verilmesi gereken Kısmi zamanlı İş yeri hekimi ve İş sağlığı Güvenliği hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/668942

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KÜTAHYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : 100.YIL MAHALLESİ SAMYELİ SOK NO:2 KÜTAHYA KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2742313340 – 2742313351
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Merkezi ve Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü merkezi ve bağlı tüm işyerlerinde personele verilmesi gereken Kısmi zamanlı İş yeri hekimi ve İş sağlığı Güvenliği hizmet alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2021 yılı İş yeri hekimi için 143 kişi karşılığı 143X 10 dk = 1430 dakika/Ay, iş Sağlığı ve güvenliği için 143 kişi karşılığı 143×20:2860 dakika/Ay Yıllık iş yeri hekimi için 17.160 dk iş sağlığı ve güvenliği için 34.320 dk
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.12.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Verilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Yetki Belgesi,
  2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Verilen İşyeri Hekimliği Belgesi, (İSG-KATİP Sisteminden Alınacak)

3.İş Güvenliği Uzmanına ilişkin belge ((İSG-KATİP Sisteminden Alınacak)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de            (BASIN-1271098)
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir