KATYONİK POLİELEKTROLİT SATIN ALINACAKTIR KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1163

KATYONİK POLİELEKTROLİT SATIN ALINACAKTIR
KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KATYONİK POLİELEKTROLİT ALIM İŞİ (2019) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/112057
1-İdarenin
a) Adresi : GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA
BELEDİYESİ HİZMET BİNASI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT
İHALE SERVİSİ 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742236641 – 2742236651
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kutahya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 24.000 KG SIVI , 48.000 KG TOZ KATYONİK POLİELEKTROLİT ALIMI
YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kütahya Belediye Başkanlığı Atıksu Arıtma Tesislerine Peyder pey teknik şartname hükümlerine göre eksiksiz olarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde ilk parti olmak üzere; her ay 4 ton toz, 2 ton sıvı olmak üzere 12 adet teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİ 1. KAT KÜTAHYA
BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI GAYBİ EFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA/MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 16.04.2019 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
FİRMALAR TEKLİF EDECEKLERİ ÜRÜNÜN İŞLETME DENEMELERİ İÇİN BEDELSİZ 50 KG. NUMUNE VERECEKLERDİR. NUMUNELER İHALE TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE ATIKSU TESİSİNE TESLİM EDİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. NUMUNE VERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. NUMUNELER BELEDİYE ATIKSU ARITMA TESİSİNE TUTANAK KARŞILIĞI TESLİM EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİ 1. KAT KÜTAHYA BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO: 83 KÜTAHYA/MERKEZ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SERVİSİ 1. KAT KÜTAHYA BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA/MERKEZ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 23.03.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir