İLAN KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

1271
İLAN
KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
Sıra
No
Dosya No İli İlçesi Mahalle Cadde/Sok./Mevkii Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Ada Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat İhale Günü İhale Saati
Aylık
1 031010002013 Afyonkarahisar Merkez Karaman İstasyon Caddesi Dükkan Dükkan 358 23 86,00 3.000,00 1.080,00 07.03.2019 09:40
2 031010002022 Afyonkarahisar Merkez Karaman İstasyon Caddesi Dükkan Dükkan 358 23 65,00 600,00 216,00 07.03.2019 10:00
3 031010002027 Afyonkarahisar Merkez Karaman İstasyon Caddesi Dükkan Dükkan 358 23 40,50 320,00 116,00 07.03.2019 10:20
4 031010002030 Afyonkarahisar Merkez Karaman İstasyon Caddesi Büro Büro 358 23 65,00 600,00 216,00 07.03.2019 10:40
5 031010064007 Afyonkarahisar Merkez Hacınuh Gazlıgöl İşhanı 2-3-4-. Katlardaki taşınmazlar İşhanı 2-3-4-. Katlardaki taşınmazlar 552 115 826,21 3.500,00 1.260,00 07.03.2019 11:00
6 031010053000 Afyonkarahisar Merkez Sinanpaşa Yeni Cami Dükkan Dükkan 466 19 8,20 100,00 36,00 07.03.2019 11:20
7 Afyonkarahisar Merkez Burmalı Yeni Turunç hanı 42-C Dükkan Dükkan 455 39 17,50 750,00 270,00 07.03.2019 11:40
8 031010195000 Afyonkarahisar Merkez Güvenevler M.Emin Yurdakul 5 Konut Konut 110 2 87,90 600,00 216,00 07.03.2019 14:00
9 031010196000 Afyonkarahisar Merkez Güvenevler M.Emin Yurdakul 6 Konut Konut 110 2 87,90 590,00 213,00 07.03.2019 14:20
10 031010198000 Afyonkarahisar Merkez Güvenevler M.Emin Yurdakul 8 Konut Konut 110 2 87,90 590,00 213,00 07.03.2019 14:40
11 436010003000 Kütahya Merkez Maltepe Avganoğlu 3. kat Konut Konut 498 25 218,98 550,00 198,00 07.03.2019 15:00
12 431060005000 Kütahya Merkez Yunus emre Alsançak zemin konut konut 1232 1 80,40 400,00 144,00 07.03.2019 15:20
13 431010207000 Kütahya Merkez Pirler Pirler Konak Konak 110 15 275,00 1.000,00 360,00 07.03.2019 15:40
         1-Yukarıda her türlü vasıfları yazılı vakıf taşınmazlar, ihale neticesinde belirlenecek kira bedeli üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının  ilgili hükümleri uyarınca  Açık Teklif Usulü  Kiralama ihaleleri 07.03.2019 tarihinde hizalarında gösterilen saatlerde, belirtilen tarihte talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda Pazarlık Usulü Kiralama İhalesine çıkarılacak olup, Açık Teklif Usulü ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde Cedit Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No : 65 KÜTAHYA adresinde bulunan  Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında; Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır. Tel : (0 274) 274 00 24 -7403 (Dahili)  Web : http://kutahya@vgm.gov.tr  E-posta :kutahya@vgm.gov.tr
        2-İhaleye bizzat iştirak etmek isteyen isteklilerin Kimlik Belgesi, Yerleşim Yeri Adres Bildirimi (vekaleten iştirak edecekler için de vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları  ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin İmza Sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti, vergi numarası, şirket yetkilisinin Kimlik Belgesi, ortak girenlerden ortak girişim beyannameleri, vakıf ve derneklerin ise yönetim kurulu kararı, faaliyet raporu ve yetki belgesi ile her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere geçici Teminat Bedelinin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün  T.Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki (TR680001500158007266218763) IBAN nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat tutarı kadar  Banka Geçici Teminat mektubu (teyit yazısı ile birlikte süresiz ve limit dahili) ile birlikte ihale gün ve saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
        3-İhaleler ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.İhale ile ilgili her türlü ilan ve giderlerinin tümü ihale üzerinde kalan iştirakçiye aittir.İhalenin onaylanmasının ardından yasal süresi içinde ihale üzerinde kalan istekli şartname hükümleri uyarınca işlem yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici teminat  bütçeye irat kaydedilecektir.
       4-Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlar stopaj vergisinden muaftır.
       5- 13. sıra numarasında kayıtlı taşınmaz Eski Eser Tescilli olup her türlü müdahale Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına tabidir.
       6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.İLAN OLUNUR.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir