KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

1068

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 5 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında ruhsat verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.
Şartnameler mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ya da Yazı İşleri Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 100 TL karşılığında alınabilir.

1)
İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ ALANI MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE ARAMA
MEVKİİ (Hektar) BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ RUHSAT
(TL+KDV) (TL – % 3 ) SÜRESİ
Kütahya Simav Akdağ 3827,71 150.000,00 4.500,00 07.03.2019 14:00 3 YIL
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: J21c1,J21c2
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA
Sağa (Y) 0660000 0660000 0656000 0656000 0661000 0662000 0665001 0665001
Yukarı (X) 4340000 4334261 4335256 4342000 4342000 4342000 4340498 4339375
9.NOKTA
Sağa (Y) 0661000
Yukarı (X) 4339875

2)
İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ ALANI MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE ARAMA
MEVKİİ (Hektar) BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ RUHSAT
(TL+KDV) (TL – % 3 ) SÜRESİ
Kütahya Gediz Muhipler 766,53 45.000,00 1.350,00 07.03.2019 14:02 3 YIL
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: J22c3,J22c4,K22b1,K22b2
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA
Sağa (Y) 0705000 0708485 0708493 0708511 0708511 0708350 0708577 0708368
Yukarı (X) 4320375 4320168 4319957 4318993 4318893 4318900 4316376 4316367

9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA
Sağa (Y) 0708333 0707250 0707250 0705000
Yukarı (X) 4316378 4316325 4319000 4319000

3)
İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ ALANI MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE ARAMA
MEVKİİ (Hektar) BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ RUHSAT
(TL+KDV) (TL – % 3 ) SÜRESİ
Kütahya Gediz Dedeköy 3028,43 85.000,00 2.550,00 07.03.2019 14:04 3 YIL
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: K22b2,K23a1
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA
Sağa (Y) 0708577 0708350 0714000 0719000 0719000 0716000 0708750 0708698
Yukarı (X) 4316376 4318900 4318000 4316000 4314500 4315250 4314450 4315033

4)
İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ ALANI MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE ARAMA
MEVKİİ (Hektar) BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ RUHSAT
(TL+KDV) (TL – % 3 ) SÜRESİ
Kütahya Simav Kabaarmut 1477,78 45.000,00 1.350,00 07.03.2019 14:06 3 YIL
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: J22d1,J21c2
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA
Sağa (Y) 0674292 0673709 0673079 0673115 0672800 0672724 0672085 0671436
Yukarı (X) 4338213 4338285 4338372 4339000 4339000 4338452 4338488 4338569
9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA
Sağa (Y) 0671000 0671000 0671520 0671520 0671600 0673518 0675610
Yukarı (X) 4339000 4340480 4340475 4340753 4341700 4343200 4340795

5)
İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ ALANI MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE ARAMA
MEVKİİ (Hektar) BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ RUHSAT
(TL+KDV) (TL – % 3 ) SÜRESİ
Kütahya Merkez – 453,79 125.000,00 3.750,00 07.03.2019 14:08 3 YIL
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: I23c4,J23b1
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA
Sağa (Y) 0741000 0739832 0739640 0739635 0739835 0741000
Yukarı (X) 4373999 4373999 4377270 4377462 4377541 4377615
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
Gerçek Kişiler;
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.
d) Onaylı İmza Sirküleri.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.
h) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu.
Tüzel Kişiler;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.
c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).
d) İhaleye tüzel kişilik adına vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri. e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.
g) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik makbuz.
İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 14:00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
İlan olunur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 22.02.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir