İLAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

1054

İLAN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Germiyan Kampüsü Açık Hava Reklam Üniteleri yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (açık teklif usulü) göre 14.05.2018 Pazartesi günü saat 09:30’da Aylık 6.640,00 TL üzerinden yıllık (6.640,00 x 12 ay = 79.680.00 TL-12 Aylık toplam) 79.680,00 TL tahmini bedel üzerinden 15.05.2018 – 14.05.2021 tarihlei arası 3 (üç) yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Germiyan Kampüsü Açık Hava Reklam Üniteleri yeri:
Muhammen Bedel (Aylık) Muhammen Bedel (Yıllık) Geçici Teminat Bedeli
(12 Ay üzerinden) aylık 6.640,00 TL 79.680,00 TL 2.400,00 TL
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhalelere katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.
A- Türkiye’de tebligat adres göstermesi.
B- Kanuni İkametgahı
C- Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
D- İmza sirküleri vermesi Noter tasdikli imza sirküleri
E- Vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri
F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi
DİĞER BELGELER
a) Savcılıktan son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi.
b) Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden ihale tarihinden borcu bulunmadığına dair belge
c) S.G.K.’dan, ihale tarihinden Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi
e) İstekli tarafından İdari Teknik Şartname ve Ekleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 30,00 TL yatırılarak makbuz karşılığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınacak ve ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır. Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İhaleler DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihale odasında yapılacaktır.
İLAN OLUNUR.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 08.05.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir