KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

1178

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
Sıra Dosya İli İlçesi Bucagi/Mah. Cadde/Sok. Kapı Cinsi Kullanım Ada Parsel Alanı Muhammen Geçici Ek Teminat İhale Günü İhale Saati
No No No Amacı No No M2 Aylık Teminat
1 431010148000 Kütahya Merkez Cedit Konut Konut 1722 107 1.404,02 7.000.00 2.520,00 16.800,00 03.04.2018 09:30
(13 Adet) (13 Adet)
2 436010003000 Kütahya Merkez Maltepe Avganoğlu 3. kat Konut Konut 498 25 218,98 650,00 250,00 03.04.2018 09:40
3 031010011000 Afyonkarahisar Merkez Fakıpaşa Yonca Altı Cami Altı Dükkan Dükkan 445 5 13,92 300,00 110,00 03.04.2018 09:50
4 031010012000 Afyonkarahisar Merkez Fakıpaşa Yonca Altı Cami Altı Dükkan Dükkan 445 6 17,53 300,00 110,00 03.04.2018 10:00
5 031010016000 Afyonkarahisar Merkez Fakıpaşa Yonca Altı Cami Altı Dükkan Dükkan 445 9 16,93 650,00 250,00 1.560,00 03.04.2018 10:10
6 031090003001 Afyonkarahisar Emirdağ Çilli Uzun Çarşı 6 Dükkan Dükkan 200 5 16,19 250,00 90,00 03.04.2018 10:20
7 031090003002 Afyonkarahisar Emirdağ Çilli Uzun Çarşı 4 Dükkan Dükkan 200 5 16,19 250,00 90,00 03.04.2018 10:30
1) Yukarıda her türlü vasıfları yazılı vakıf taşınmazlar, ihale neticesinde belirlenecek kira bedeli üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü Kiralama ihaleleri 03.04.2018 tarihinde hizalarında gösterilen saatlerde, belirtilen tarihte talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda Pazarlık Usulü Kiralama ihalesine çıkarılacak olup, Açık Teklif Usulü ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ve aynı saatlerde Cedit Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 65 KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında; Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır. Tel: (0 274) 274 00 24 -7403 (Dahili) Web: http://kutahya@vgm.gov.tr E-posta :kutahya@vgm.gov.tr
2) İhaleye bizzat iştirak etmek isteyen isteklilerin Kimlik Belgesi, Yerleşim Yeri Adres Bildirim Belgesi, (vekaleten iştirak edecekler için de vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin İmza Sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti, vergi numarası, şirket yetkilisinin Kimlik Belgesi, ortak girenlerden ortak girişim beyannameleri, vakıf ve derneklerin ise yönetim kurulu kararı, faaliyet raporu ve yetki belgesi ile her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere geçici Teminat Bedelinin Kütahya Vakıflar Bölge Mûdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki (TR680001500158007266218763) IBAN nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya geçici ve ek teminat tutarı kadar Banka Geçici Teminat mektubu (teyit yazısı ile birlikte süresiz ve limit dahili) ile birlikte ihale gün ve saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4) İhaleler ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir İhale ile ilgili her türlü ilan ve giderlerinin tümü ihale üzerinde kalan iştirakçiye aittir.İhalenin onaylanmasının ardından yasal süresi içinde ihale üzerinde kalan istekli şartname hükümleri uyarınca işlem yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici ve ek teminat bütçeye irat kaydedilecektir.
5) 4-5-6- sıradaki taşınmazlar Eski Eser Tescilli olduğundan her türlü müdahale İdaremiz ve ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü iznine tabidir.
6) Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlar stopaj vergisinden muaftır.
7) 1. sıradaki taşınmaz 3 yıllık kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 26.03.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir