ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

1211

İl SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/680866
1-ldarenin
a) Adresi : SARAY MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI 40 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742236338 – 2742236183
c) Elektronik Posta Adresi : kutahya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 Ay Süreli 10 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti Alımı/Hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kütahya il Sağlık Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kütahya il Sağlık Müdürlüğü -Saray Mah. F.S.M. Bul. No:40 Merkez /KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 17.01.2018-10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgelen
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Kamyonet tipi araçlara teklif vermesi durumunda Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen K1 veya K1* belgesi,
Teklif verilen araçların; her araç için ayrı ayrı olmak üzere (Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesindeki) Marka, Ticari Adı ve Model Yılt’nı gösterir belgeyi,
istekli firmalar tarafından, teknik şartnamenin ekinde yer alan ve teklif edilen araçların marka, model ve kasko değerlerini gösterir cetvelin yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış asıl suretini, ihale teklif zarfının içerisinde teklifiyle birlikte sunacaktır. (Ek:1).
ihale teklif dosyasında imzalı bir şekilde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler İle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6 İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından İş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mail müşavir ya da serbest muhasebeci mail müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bölgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl İçinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin İş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan araç kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yeıii istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü- Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:40 KÜTAHYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya il Sağlık Müdürlüğü- Satın Alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler İçin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır,
Bu İhalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Dlğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 26.12.2017
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir