31 KALEM BİLGİ İŞLEM MALZEMESİ ALIMI

1555

31 KALEM BİLGİ İŞLEM MALZEMESİ ALIMI
KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU
31 KALEM BİLGİ İŞLEM MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/359447
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ HAYMANA CAD. NO:26 43020 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742233125 – 2742233371
c) Elektronik Posta Adresi : kutahyadsm.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 31 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ambar Birimi
c) Teslim tarihi : 1. teslimatlar Kurumumuzun sipariş yazısına istinaden 2 (iki) şer aylık dönemler halinde yapılacaktır. 2. malzemenin acil olması durumlarında ara siparişler çekilebilecektir. 3. siparişler yazılı olarak bildirilecek, tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde teslimat gerçekleştirilecektir. 4. yüklenici, teslimatları gerçekleştirilirken teslimat gün ve saatlerinin, mesai bitimine denk gelmemesi, hafta sonlarına denk gelmemesine özen gösterecektir. aksi durumda sorumlu yüklenicidir. 5- Malzemeler depo sorumlularının gösterdiği yere teslim edilecektir. Malzemeleri depolama, istifleme vb. işler yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek olup, yüklenici bundan sorumludur. 6. yukarıda maddeler halinde belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde sözleşmede belirtilen cezai işlem uygulanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ CUMHURİYET MAHALLESİ HAYMEANA CADDESİ NO:26
b) Tarihi ve saati : 10.08.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Yerli malı teklif eden istekliler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yayınlanan Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri listesinde bulunan ürünler için iligili kurumca düzenlenen teşvik edici belge sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. TEKNİK ŞARTNAME İLE İLGİLİ HUSUSLAR
İstekliler tarafından malzemelere ilişkin teknik şartnameye BİREBİR UYGUNLUK BELGESİ verilecektir.Teknik şartnamede belirtilen malzemeler için Türkçe katalog verilecektir.
2. NUMUNE İLE İLGİLİ HUSUSLAR
İstekliler teklif ettikleri kalemler için değerlendirme numunesi 1 (bir) adet, şahit numune 1(bir) adet vereceklerdir. Numune üzerinde ihale sıra no, istekli adı yazılı olacaktır. Numuneler ihale öncesi tutanak karşılığı satınalma birimine teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini HALK BANKASI KÜTAHYA ŞUBESİ TR 96 0001 2009 5270 0006 0000 44 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 26.07.2017
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir