İLAN T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

647

İLAN
T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO : 2021/38 Esas
Kütahya ili, Merkez ilçesi, Maruf Mahallesi 289 ada, 7 parsel sayılı, Avlulu Kerpi Ev, 127,23 m2 yüzölçümlü, tapuda Erdoğan Gün adına kayıtlı bulunan taşınmazın Aşağı Hisar Camii’nin müştemilatında bulunan mülkiyeti Erdoğan Gün’e ait taşınmazın (Avlulu Kerpiç Ev) müştemilatının cami müştemilatına eklenmesi amacıyla Kamulaştırma Kanununun 5/4 md gereğince Kütahya İl Encümeni’nin 27/08/2020 tarih 8907 karar numaralı kararı ile kamu yararı alınarak taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmesi üzerine, kamulaştırma bedelinin tespiti, davalı adına bankaya yatırılması ve taşınmazın tapusunun iptali ile Kütahya İl Özel İdaresi adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Kütahya Şubesine yatırılacak olup, kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı’da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu ilan olunur.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir