KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

945

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 4 adet Jeolermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında ruhsat verilmesi amacıyla. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İI Encümenince ihale edilecektir.
Şartnameler mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ya da Yazı İşleri Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 200 TL karşılığında alınabilir.
1)
İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ ALANI MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE ARAMA
MEVKİİ (Hektar) BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ RUHSAT
(TL+KDV) (TL-%3) SÜRESİ
Kütahya Gediz Fırdan 4639.59 100.000.00 3.000.00 23.07.2020 14:00 3 YIL
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının parti ve koordinatları;
PAFTALAR: K22b2.K22bl
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA
Saga(Y) 0704000 0708000 0709692 0710075 0709000 0701537 0701000 0700563
Yukarı (X) 4316000 4312000 4311999 4311075 4310000 4311399 4311500 4311172
9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA
Sağu(Y) 0699895 0699000 0699000
Yukarı (X) 4310671 431II19 4318000
2)
İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ ALANI MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE ARAMA
MEVKİİ (Hektar) BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ RUHSAT
(TL+KDV) (TL-%3) SÜRESİ
Kütahya Tavşanlı Başköy 2115.92 50.000.00 1.500.00 23.07.2020 14:02 3 YIL
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: J 22b1J22h2.122c4.122c3
1.NOKTA 2. NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa(Y) 0703109 0705000 0708000 0708000 0704000
Yukan (X) 4373603 4377000 4377000 4371850 4371865
3)
İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ ALANI MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE ARAMA
MEVKİİ (Hektar) BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ RUHSAT
(TL+KDV) (TL-%3) SÜRESİ
Kütahya Simav Kalkan 4733.4 100.000.00 3.000.00 23.07.2020 14:04 3 YIL
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: J22d3.J22d4
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Sağa (Y) 0676430 0685390 0684410 0674890
Yukan (X) 4330160 4326660 4322740 4324560
4)
İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ ALANI MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE İHALE ARAMA
MEVKİİ (Hektar) BEDELİ TEMİNAT TARİHİ SAATİ RUHSAT
(TL+KDV) (TL-%3) SÜRESİ
Kütahya Şaphane – 3040 100.000.00 3.000.00 23.07.2020 14:06 3 YIL
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR: K22a2
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Sağa(Y) 0685800 0693000 0693000 0685000
Yukarı (X) 4315000 4315000 4311000 4311000
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
Gerçek Kişiler;
a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.
b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.
c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.
d) Onaylı İmza Sirküleri.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.
g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İI Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 793S 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.
h) İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik banka makbuzu.
Tüzel Kişiler;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.
b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.
e) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).
d) İhaleye tüzel kişilik adına vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.
f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname,
g) İhale dokümanının alındığına dair 200.-TL’lik makbuz.
İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14:00’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 14:00 e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla. 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.
İlan olunur.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 10.07.2020
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir