İHALE İLANI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

1375

İHALE İLANI
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DPÜ Akademik ve İdari Personel için malzemesiz yemek pişirme, servis, dağıtım ve dağılım sonrası temizlik hizmeti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adresi : Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerieşkesi Merkez / KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 0 274 443 43 43 – 0 274 265 20 77
c) Elektronik posta adresi : ihalebilgi@dpu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : adresi
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 adet personel ile hizmet alımı
b) Yapılacağı yer : Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bedesten Yemekhanesi
c) Süresi : 4 (dört) ay
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale salonu
b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 saat: 09.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 (Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez /KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 27.12.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir