BELEDİYE DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜS HATTI KİRALANMASI

1049

BELEDİYE DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜS HATTI KİRALANMASI
SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI İşletme Müdürlüğü Otobüs İşleri Servisi
Belediye Denetimli Özel Halk Otobüs hatlı kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 -İdarenin
a) Adresi: Belediye Hizmet Binası Tabakhane Mh.Belediye Meydanı No:9 Simav / KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası: 0 (274) 513 70 07 – 0 (274) 513 70 10
c) Elektronik Posta Adresi: baskan@simav.bel.tr
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşin niteliği, türü ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.
b) Yapılacağı yer : Simav Belediye sınırları ve mücavir alanları Simav / KÜTAHYA
c) Süresi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 10 (On) yıldır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Belediye Hizmet Binası Tabakhane Mahallesi, Belediye Meydanı No:9 Başkanlık Makamı Encümen Odası Simav / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati: 04.11.2019 -14:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus cüzdan fotokopisi.
b) İkametgâh belgesi.
c) Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).
d) 2019 yılında alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ya da ilgili Meslek odasından oda sicil kayıt belgesi.
e) Simav Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
f) Geçici teminatın nakit yatırılması durumunda nakit Geçici teminatın iadesi için İsteklilerin Banka Hesap İban Numarasını belirten dilekçe
g) Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Belediyemiz İşletme Müdürlüğü (Otobüs İşleri Servisi)’ nden ücreti karşılığı temin edebilirler.
h) 5271 sayılı CMK’nun 100. Maddesi 3. Fıkrasında bahsi geçen suçlar ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlar ile Feto ve benzeri terör suçlanndan dolayı hakkında devam eden bir soruşturma veya kovuşturma evresi olan, ceza almış olan veya almış olduğu ceza affa uğramış olan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz, aksi tespit edildiğinde ihaleyi almaya hak kazanmış olsa bile fesih sebebidir.
i) Hatta ait kira şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
j) Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi
k) Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve/veya imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile İmza beyannamesi.
I) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin Her birinin kendileri ile ilgili maddelerdeki temin edecekleri belgeler. Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) ile birlikte ortaklarca noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
m) Dernek ve Kooperatifler İçin: Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, Kooperatif ana sözleşmesinin noter tasdikli sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2. İşin muhammen kira bedeli aylık 10.593.00.-TRY (Türk Lirası) + KDV x 120 Ay = 1.271.160.00.- TRY (Türk Lirası) + KDV ‘ dir. Geçici teminat tutarı KDV hariç muhammen bedelin % 3’ü olan 38.134,80. -TRY (Türk Lirası)’ dan az olamayacaktır.
4.1.3. İştirakçiler geçici teminatlarını 04.11.2019 tarih ve saat 12:00 ye kadar Simav Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisine nakit olarak yatıracaklar ya da süresiz Banka Teminat Mektubunu sunacaklardır.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İhaleye bilfiil ticari faaliyet gösteren şahıs, firma, kooperatif ve dernekler girebilecektir.
4.3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.3.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00.-TRY (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI İşletme Müdürlüğü Otobüs İşleri Servisi adresinden satın alınabilir.
4.3.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. İstekliler ilgili evrakları 04.11.2019 tarih ve saat 12:00 ye kadar Simav Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü Otobüs İşleri Servisi adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.
6. İhaleyi kazanan Yükleniciye Sözleşmeye davet yazısı tebliğ edildikten sonra Yüklenici Sözleşmeyi imzalamadan önce ihale tarihi itibari ile şartnamede yazılı belgeleri ibraz etmek zorundadır.
Belediye Denetimli özel Halk Otobüs hattı kiralanması (4 Hat için teklif verilecek olup, tek seferde ihale edilecektir.)
KİRAYA VERİLECEK HAT GÜZERGÂHLARI
BELEDİYE – EYNAL – TOKİ
1 .HAT = Belediye önü – Yeni Mh. Parkı – Ptt önü – Otogar önü – Yeşilova Mh. – Eynal Kaplıcaları – Toki – Kyk Yurt – Üniversite – Muradınlar – Hastane – Otogar – Ptt önü – Belediye önü. Toplam 17 sefer.
PTT – ESENEVLER – TOKİ – EYNAL
2. HAT = Ptt önü – Yeni Mh. Parkı – Dumlupınar market – Esenevler Mh. – Hastane – Dumlupınar market – Yeni Mh. Parkı – Ptt önü – Otogar – Hastane – Muradınlar Mh. – Toki – Üniversite – Kyk – Toki – Eynal – Yeşilova Mh. – Otogar – Ptt önü.
Toplam 17 sefer.
MAHALLE SERVİSİ
3. HAT= Belediyeönü – Hisarardı Mh. – 101 Evler Mh. – Değirmenciler Mh. – Karakür Mh. – Acembaba Mh. – Cuma Mh – Dere Mh. – Toki Akay yapı – Toki Maksem – Toki Şahin Tepesi – Eynal kaplıcaları – Yeşilova Mh. Toplam 6 sefer.
OKUL SERVİSLERİ
4. HAT = Ptt – Otogar – Hastane – Üniversite
Ptt – Emi. – Esenevler – SAL. – Kız Meslek Lisesi Günde iki defa sabah ve öğleden sonra Yeşilova Mh. Öğrencileri Yusuf Koyuncuoğlu İlk Okulu
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 24.10.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir