TOPRAKSIZ KALKER ESASLI 0-19 MM FİLLER (ELEK ALTI) MAL ALIMI. VE NAKLİ İŞİ

1150

TOPRAKSIZ KALKER ESASLI 0-19 MM FİLLER (ELEK ALTI) MAL ALIMI. VE NAKLİ İŞİ
KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAKSIZ KALKER ESASLI 0-19 MM FİLLER (ELEK ALTI) MAL ALIMI. VE NAKLİ İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulQ ile ihale edilecek olup. teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/459411
I -İdarenin
a) Adı : KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA
BELEDİYESİ HİZMET BİNASI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ I. KAT İHALE SERVİSİ 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2742236641 – 2742236651
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-lhale konusu mal alımın
a) Adı : TOPRAKSIZ KAL KER ESASLI 0-19 MM FİLLER (ELEK ALTI) MAL ALIMI. VE NAKLİ İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 9600 ton TOPRAKSIZ KALKER ESASLI 0-19 MM FİLLER (ELEK ALTI) MAL ALIMI, VE NAKLİ İŞİDİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İDARENİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA KÜTAHYA MERKEZ MUHTELİF MAHALLELERİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Sûresi/teslim tarihi : KÜTAHYA MERKEZ MUHTELİF MAHALLELERE TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-lhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.09.2019- 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT İHALE SERVİSİ KÜTAHYA (e- tekliflerin açılacağı adres) : BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI GAYBİ EFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA/MERKEZ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri.
4 1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şannamede belirlenen geçici teminat bilgileri
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler. EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 20.09.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir