İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1144

İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Kütahya Belediyesi atıksu arıtma tesisinde oluşan Atık Kodu 19 08 05 olan arıtma çamurlarının; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış, resmi yetki belgeleri bulunan Yüklenici tarafından -1- yıl için atıksu arıtma tesisinden alınması ve taşınması işinin şartname hükümlerine göre, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

2-

İhale Tarihi / Günü / Saati : 16 Temmuz 2019 / Salı / 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Yeni Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat2

 

 

S.N. Taşınmaz Mevkii Yıllık Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat Özel Geçici Teminat
1 Perli Mahallesi, Şabanozü Mevkii (Atıksu Arıtma Tesisi) 1.000,00 TL 30,00 TL 10.000,00 TL

 

3- ihalelere Katılacaklardan istenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):

 1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Tebligat için adres beyanı,
 3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
 4. SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,
 5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 6. Birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Bu durumda iş ortaklığı beyannamesi de verilecektir,
 7. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
 8. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
 9. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kurumlarından alınmış, atık kodu 19 08 05 kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlarını kapsayan ‘Tehlikesiz Atıkları Toplama – Ayırma Belgesi” ‘sureti,
 10. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, (Bu işin geçici teminat bedeli, muhammen bedelin %3’ün den az olmayacaktır)
 11. İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale gün ve saatinden önce teslim etmek zorundadır.
 12. 2886 Sayılı Kanun’un 37 madde hükümlerine uygun olarak düzenlenen teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.

İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30′ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Yeni Belediye Hizmet Binası K:2) müracaatları ilan olunur.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir