KDPU MÜH FEF, SİMAV VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ İÇİN 28 KISIM LABORATUAR CİHAZI VE SARF MALZEME

1025

KDPU MÜH FEF, SİMAV VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ İÇİN 28 KISIM LABORATUAR
CİHAZI VE SARF MALZEME
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
KDPU Müh FEF, Simav ve Güzel Sanatlar Fakülteleri için 28 kısım laboratuar cihazı ve sarf malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/292281
1-idarenin
a) Adresi : Tavşanlı Yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2744431112 – 2742652077
c) Elektronik Posta Adresi : ihalebilgi@dpu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : KDPU Müh FEF, Simav ve Güzel Sanatlar Fakülteleri için 28 kısım laboratuar cihazı ve sarf malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kısım adında yazan Fakülte ve bölüm laboratuvarlan ve depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : 1. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 2. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 3. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 4. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 5. kısım için teslim süresi 60 (altmış) takvim günüdür. 6. kısım için teslim süresi 60 (altmış) takvim günüdür. 7. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 8. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 9. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 10. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 11. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 12. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 13. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 14. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 15. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 16. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 17. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 18. kısım için teslim süresi 60 (Altmış) takvim günüdür. 19. kısım için teslim süresi 15 (Onbeş) takvim günüdür. 20. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 21. kısım için teslim süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 22. kısım için teslim süresi 20 (yirmi) takvim günüdür. 23. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 24. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 25. kısım için teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür. 26. kısım için teslim süresi 60 (altmış) takvim günüdür. 27. kısım için teslim süresi 60 (altmış) takvim günüdür. 28. kısım için teslim süresi 30 (otuz)) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 24.07.2019 -10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
3. kısım, 6. kısım, 12. kısım, 18. kısım, 20. kısım, 21. kısım, 22. kısım, 26. kısım ve 27. kısım için Yetki Belgeleri sunulacaktır. Diğer kısımlar için herhangi bir yetki belgesi sunulmasına gerek yoktur.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) İsteklinini kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği yerli malı belgesi
desteklinin alım konusu ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek mallann numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları veya açıklamaları içeren doküman veya fotoğrafları birlikte sunulmak zorundadır. Sunulan katalogların her sayfasında istekliye ait kaşe bulunmalıdır ya da istekliye ait firmanın anteti olmalıdır. Türkçe dışında bir dil ile verilen kataloglara ait türkçe açıklamalar kataloga ek olarak konulmalıdır. Türkçe tercümelerin noter tasdikli olmasına gerek yoktur. Kısımlar birbirinden bağımsızdır. Farklı kısımlarda benzer ya da aynı cihaz ve malzemeler olabilir. Her kısım ve kısımlarda bulunan kalemler için teklif edilen ürünler kataloglarda işaretlenmelidir ve her kısım için ayrı ayrı katalog verilmelidir.
KAŞESİZ YA DA ANTETSİZ, SİLİK YA DA OKUNAMAYAN KATALOGLAR VERİLMEMİŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
Teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla; uzman üyelerin talep etmesi durumunda numune ya da demonstrasyon istenebilir. Kimyasal sarf malzemeler için herhangi bir katalog-teknik şartnameye cevap konulmayacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 28.06.2019
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir