İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

906

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1. Mülkiyeti Belediyemize ve İl özel İdaresi’ne ait, İlimiz, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde aşağıda özellikleri yazılı olan Kentsel Çalışma Sahası Tesisleri Alanında bulunan taşınmaz üzerinde kat karşılığı yapım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.
2.
a) İhale Tarihi / Günü / Saati : 28.Ağustos.2018 / Salı / 14:00
b) ihalenin Yapılacağı Yer : Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K:5
3. İhalenin Yöntemi: ihalede, tapu bilgileri verilen alanın ekli haritada ve aşağıdaki tabloda belirtilen bağımsız bölümler sabit kalacak, ilave olarak istenen muhammen bedelin (20.000.00 TL) artırımı şeklinde gerçekleşecektir.
Mahalle Ada/ Parsel Arsa Alanı m2 Kullanım Şekli Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat Bedeli Özel Teminat Bedeli
Yıldırım 4616/1 7.793,23 Ticari Toplamda 16 Adet İşyeri Yapılacak Olup, Belediye ve İl 132.130,00 TL 100.000,00 TL
Beyazıt (Hisse Oranı: Özel İdaresi’ne Kalacak 4 Adet İşyeri + 20.000,00 TL
Belediye (KDV, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar yükleniciye aittir.)
6.426,52 m2
İl Özel İdaresi
1.366,71 m2)
* Toplam Yapılacak İşyeri Sayısı (342,00 m2 Zemin + 115,00 m2 Asma Katlı İşyeri) : 12 Adet 16 Adet Asma Katlı işyeri
(400,00 m2 Zemin + 115,00 m2 Asma Katlı İşyeri) : 2 Adet
(438,00 m2 Zemin + 115,00 m2 Asma Katlı İşyeri) : 2 Adet
* Kütahya Belediyesinde Kalacak İşyeri Sayısı (342,00 m2 Zemin + 115,00 m2 Asma Katlı İşyeri) : 2 Adet 3 Adet Asma Katlı işyeri
(Ekli Projede 14 ve 15 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyerleri)
(438,00 m2 Zemin + 115,00 m2 Asma Katlı İşyeri) : 1 Adet
(Ekli Projede 16 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyeri)
* İl özel İdaresine Kalacak İşyeri Sayısı (342,00 m2 Zemin + 115,00 m2 Asma Katlı İşyeri) : 1 Adet 1 Adet Asma Katlı İşyeri
(Ekli Projede 2 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyeri)
* Yükleniciye Kalacak İşyeri Sayısı (342,00 m2 Zemin + 115,00 m2 Asma Katlı İşyeri) : 9 Adet 12 Adet Asma Katlı İşyeri
(400,00 m2 Zemin + 115,00 m2 Asma Katlı İşyeri) : 2 Adet
(438,00 m2 Zemin +115,00 m2 Asma Katlı İşyeri) : 1 Adet
4. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):
(a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
(b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
(c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi,
(d) İhaleye sadece gıda üreticileri katılabilecektir. (Ticaret Odası’ndan bu konuda faaliyet gösterdiğine dair belge alınacaktır.)
(e) Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (2018 onaylı)
(f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 15.08.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir