DERİSİZ PİLİÇ BONFİLE VE PİLİÇ İNCİK CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

920

DERİSİZ PİLİÇ BONFİLE VE PİLİÇ İNCİK
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ KAPALI VE
AÇIK ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
DERİSİZ PİLİÇ BONFİLE VE PİLİÇ İNCİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/291154
1-İdarenin
a) Adresi : VEFA MAHALLESI ESKISEHIR YOLU CAD. KÜTAHYA 16/1 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742250842 – 2742250977
c) Elektronik Posta Adresi : kutahyaetczv@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MİKTAR: DERİSİZ PİLİÇ BONFİLE 3000 KG., PİLİÇ İNCİK 5000 KG. TÜR : YİYECEK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KURUM GENEL BÜTÇE AMBAR SOĞUK HAVA DEPOSU
c) Teslim tarihleri : İHALENİN ONAYI VE SÖZLEŞMENİN AKİDİ İLE İHALE KONUSU GIDA MADDELERİNİN ALIMINA BAŞLANIR, PEYDER PEY İHALE SÜRESİ SONU OLAN 31.12.2018 TARİHİNE KADAR İHALE SÖZLEŞME VE ŞARTNAMESİNE UYGUN OLAN GIDA MADDELERİ MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN TESLİM ALINACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : E TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU VEFA MAH. ESKİŞEHİR YOLU CAD. NO:16/1 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 25.06.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
YETKİLİ SATICI İSE YETKİLİ SATICI OLDUĞUNA DAİR BELGE,
İMALATÇI İSE İMALATÇILIK BELGELERİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KÜTAHYA E-TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 19.06.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir