DUMLUPINAR STADYUMUNUN HURDA KARŞILIĞI YIKIMI İŞİ

1486

KÜTAHYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
DUMLUPINAR STADYUMUNUN HURDA
KARŞILIĞI YIKIMI İŞİ
1- İdarenin
a) Adresi : Ali Paşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı No: 8
KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742236084 – 2742232203
c) Elektronik Posta Adresi : kutahya@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının ve : Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satın şartnamenin satın alınacağı yer Alma Servisi
d) İhale Doküman Bedeli : 50,00-TL
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Dumlupınar Stadyumu hurda karşılığında yıkımı
b) Yapılacağı yer : Kütahya Merkez
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
b) Tarihi ve Saati : 20/03/2018 Saat: 11:00
c) İhalenin Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-C Maddesi Açık Teklif Usulü
ç)Tahmin Edilen Bedel : 250.000,00-TL(Hurda Bedeli+ Arttırım)
d) Geçici Teminat Bedeli : 7.500,00-TL
4- İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik
kriterleri
1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
2) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
İhaleye katılacakların ihale saatinden önce istenen evraklar ile birlikte ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.
KÜTAHYA ZAFER GAZETESİ 07.03.2018
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir